Hoshin Tool

Hoshin Tool
1127 Downloads

A generic Hoshin plan as detailed in the book