Hoshin Tool

Hoshin Tool
1777 Downloads

A generic Hoshin plan as detailed in the book